“โครงการรวมใจภักดิ์อุปสมบทพระ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล” จัดขึ้นที่ พัทธสีมา วัดบวรนิเวศวรราชวิหาร

อ่าน 635,366 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการ “โครงการรวมใจภักดิ์อุปสมบทพระ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล” ประชุมปรึกษาหารือในส่วนการจัดหารายได้ เพื่อโครงการฯ ครั้งที่ ๔
โดย ท่านประธาน ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร ท่านรองประธาน คุณจิระ ศิริสัมพันธ์ และท่านเลขาฯ ม.ล.สัญชัย ทองแถม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมปรินส์พาเลส มหานาค งานรวมใจภักดิ์อุปสมบทพระ ๘๙ รูป  ถวายเป็นพระราชกุศล จะจัดขึ้นที่ ณ พัทธสีมา วัดบวรนิเวศวรราชวิหาร กรุงเทพมหานคร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้วันจันทร์ที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐     เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้อุปสมบททั้งหมด เข้ารับฟังปฐมนิเทศ ขั้นตอนในการอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวรราชวิหารวันจันทร์ที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐   เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้อุปสมบททั้งหมด เข้าพิธีปลงผม ณ ลานด้านหน้าของอาคาร สว. วัดบวรนิเวศวรราชวิหาร วันอังคารที่ ๑๗ ตุงลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้อุปสมบท รับผ้าไตร เข้าบรรพชา เวลา ๑๒.๕๐ น. เข้าพิธีอุปสมบท โดยลำดับ จนกว่าจะเสร็จพิธี อนึง ตามมติมหาเถรสมาคมกำหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา โดยให้เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร จัดอุปสมบทหมู่ เป็นเวลา ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
คณะกรรมการดำเนินงานได้รับอนุญาตให้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ดังกล่าวนี้ใน  ภายใต้ชื่อ “ โครงการรวมใจภักดิ์อุปสมบทพระ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ” ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร โดยสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาส เมตตารับไว้ในอุปถัมภ์ ๑๗๓ ถ.หลานหลวง ต.วัดโสมนัส อ.ป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทร ‪๐๙๙-๑๔๙-๕๒๙๔‬

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “โครงการรวมใจภักดิ์อุปสมบทพระ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล” จัดขึ้นที่ พัทธสีมา วัดบวรนิเวศวรราชวิหาร