กรมศุลกากรจับกุมสินค้าแบรนด์เนม-บุหรี่-สุรา-ไวน์ ลักลอบหนีศุลกากร มูลค่ากว่า 15 ล.

อ่าน 835,861 ครั้ง

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ สนามฟุตซอล กรมศุลกากร โดยนายกุลิศ สมบัติศิริอธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมสินค้าแบรนด์เนม บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลักลอบหนีศุลกากรมูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 15 ล้านบาท ตามที่กรมศุลกากรได้มีนโยบายในการปกป้องสังคม และสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและ การจัดเก็บภาษีอากร รวมทั้งขจัดอิทธิพลกลุ่มขบวนการลักลอบค้าของเถื่อน นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร จึงได้สั่งการให้ นายชัยยุทธ ค าคุณ รองอธิบดีรักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม ทางศุลกากร มอบหมายให้ นายวรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย ผู้อ านวยการส านักสืบสวนและปราบปราม เข้มงวด ในการตรวจสอบสินค้าลักลอบหนีศุลกากร รวมถึงแหล่งรับซื้อ เพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบน าเข้ามา ในราชอาณาจักร ซึ่งท าผิดกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ด าเนินการวางแผนจับกุมสินค้า แบรนด์เนมและบุหรี่ สุรา ไวน์ลักลอบหนีศุลกากรในครั้งนี้ สืบเนื่องเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 01.30 น. เจ้าหน้าที่ศุลกากรชุดสืบสวนและปราบปรามพิเศษ ส านักสืบสวนและปราบปราม (สสป.) น าโดย นายชนินทร์ ศุภรินทร์ ได้เข้าท าการตรวจค้น รถกระบะบรรทุก ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน 1ฒพ1610 กทม. จากการสืบสวนหาข้อมูลทางการข่าวทราบว่ามีขบวนการลักลอบน าเข้าสินค้าแบรนด์เนม ใช้วิธีการตบตาเจ้าหน้าที่โดยการทาใบขนสินค้าถ่ายลามัดลวดตีตราจากต้นทางส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อขนส่งไปยังจุดหมาย ปลายทางที่ประเทศกัมพูชา แต่กลับขับออกนอกเส้นทาง จากการตรวจค้นรถกระบะดังกล่าวเจ้าหน้าที่พบสินค้าแบรนด์เนมประเภทเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และอื่นๆ จ านวนมาก ไม่ปรากฏหลักฐาน การปฏิบัติพิธีการ
ทางศุลกากรโดยถูกต้อง และในวันเดียวกันได้ขยายผลการจับกุม โดยท าการขอหมายค้นจากศาลอาญาธนบุรี เพื่อเข้าตรวจค้นบ้านที่เก็บสินค้าย่านแสมดา จากการตรวจค้นพบสินค้าแบรนด์เนมประเภทเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และอื่นๆ ลักลอบหนีศุลกากรจ านวนมากอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงท าการยึดสินค้าที่ ตรวจพบทั้งหมดส่งกรมศุลกากร เพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 2,500,000 บาท และจากการที่กรมสรรพสามิตได้ปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใหม่ส่งผลให้ราคาขายปลีกภายในประเทศปรับราคาสูงขึ้น ประกอบกับข้อมูลทางการข่าวท าให้ทราบว่ามีขบวนการลักลอบสินค้าบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากประเทศมาเลเซียเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทยนั้น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 12.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและปราบปรามพิเศษ สสป.ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา สสป. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุม
ทางศุลกากร ศภ.4 สนธิก าลังกับเจ้าหน้าที่ทหาร บก.ควบคุม มทบ.42 เข้าตรวจค้นโกดังจ านวน 2 แห่ง ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผลการตรวจค้นพบ บุหรี่จ านวน 600 หีบ (6,000,000 มวน) และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ อาทิ สุรา ไวน์ เบียร์ จ านวน 3,902 ขวด รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 12,745,000 บาท
กรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากรฐานลักลอบหรือรับซื้อหรือรับไว้ด้วยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่เสียภาษี ของต้องห้าม ต้องก ากัด หรือของที่ไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง อันมีเจตนา ฉ้อภาษีของรัฐ อันเป็นความผิดตามนัย มาตรา ๒๗ , ๒๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ ประกอบกับมาตรา ๑๖, ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๔๘๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง กรมศุลกากรมีสถิติการจับกุมสินค้าลักลอบศุลกากรประเภทสุรา ไวน์ต่างประเทศ ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 59 – ปัจจุบัน จ านวน 332 ราย ปริมาณ 26,997 ขวด รวมมูลค่า 19,176,095 บาท และ บุหรี่ จ านวน 679 ราย ปริมาณ 38,349,863 มวน มูลค่า 154,774,062 บาท การปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมสินค้าลักลอบตามพระราชบัญญัติศุลกากรและกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นตามนโยบายของกรมศุลกากร และยังเป็นการให้ความคุ้มครองกับกลุ่มผู้
ประกอบธุรกิจที่สุจริตและประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย

ภาพ/ข่าว หมูห้วยขวาง ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมศุลกากรจับกุมสินค้าแบรนด์เนม-บุหรี่-สุรา-ไวน์ ลักลอบหนีศุลกากร มูลค่ากว่า 15 ล.