กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านท่า หมู่ที่ 5 ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ที่ชนะเลิศระดับประเทศ ชุมชนขนาดใหญ่ ปี 57 รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่าน 674,380 ครั้ง

อุตรดิตถ์ : เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางภาวินี ณ สายบุรี เลขานุการกรมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ นายถาพร เพ็ชรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพงษ์ศักดิ์ ไชยวรรณ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านท่า หมู่ที่ 5 ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พร้อมมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 20,000 บาท เพื่อพัฒนาต่อยอดชุมชนปลอดขยะเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการขยะในระดับครัวเรือน อีกทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) โดยมีนายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภา อบจ.อุตรดิตถ์ นายสมัย สายบุญส่ง นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด นายไพรวัลล์ ตุ้มอักษร กำนันตำบลหาดกรวด คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาล และ ประชาชนชาวตำบลหาดกรวด ต้อนรับอย่างอบอุ่น นายสุรชัย กล่าวว่า ปัญหาขยะมูลฝอย ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว ฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้บูรณาการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) และ จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ( พ.ศ.2559-2564 ) ซึ่งเป็นกรอบและ ทิศทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และ ของเสียอันตรายของประเทศ
นายสุรชัย กล่าวอีกว่า ชุมชนบ้านท่า หมู่ที่ 5 ถือว่าเป็นชุมชนต้อนแบบ ชุมชนปลอดขยะของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคัดแยกในครัวเรือน การลดปริมาณขยะมูลฝอย และ การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งชุมชนบ้านท่า หมู่ 5 ได้รับพระราชทานชนะเลิศระดับประเทศ ชุมชนขนาดใหญ่ ปี 2557 รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้มีคณะศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และ ชุมชน ได้เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชนบ้านท่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ เร่งลดปริมาณขยะให้ได้ร้อยละ 5 ในปี 2560 โดยใช้หลัก 3Rs คือ การใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และ นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ Zero Waste หรือ ชุมชนปลอดขยะที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานส่งเสริมและเผยแพร่สู่ชุมชน นายสุรชัย กล่าว.

ข้อมูลภาพ-ข่าว
กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์
รายงาน.

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านท่า หมู่ที่ 5 ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ที่ชนะเลิศระดับประเทศ ชุมชนขนาดใหญ่ ปี 57 รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช