จังหวัดสมุทรสาครเปิด ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ที่ว่าการอำเภอเมือง

อ่าน 527,697 ครั้ง

วันนี้เวลา 16.00 น. นายประภัสสร มาลากาญจน์ ผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาคร เปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ หน้าว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ภาครัฐให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานราก เพื่อความเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงจัดทำโครงการตลาดประชารัฐเป็นการบูรณาการร่วมกับ ระหว่างภาครัฐและเอกชน จัดพื้นที่ค้าขายเพื่อยกระดับค้าขายในชุมชนและการแข่งขัน ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการดำเนินชีวิต สินค้าชุมชม ของดีของจังหวัด ของใช้และสินค้าทั่วไปให้ประชาชนทั่วไปได้จับจ่ายเลือกซื้อสินค้าบริเวณในงาน ซึ่งตลาดประชารัฐ เปิด 3 อำเภอด้วยกัน อำเภอเมืองจังหวัด สมุทรสาคร ตลาดน้ำโคกขามตำบลโคกขาม 2. อำเภอบ้านแพ้ว ตลาด น้ำเจ็ดริ้ว ตำบล เจ็ดริ้ว 3. อำเภอกระทุ่มแบนตลาดน้ำวัดหนองพระองค์

ภาพ/ข่าว ทรงกลด สุขอาภรณ์ ทีมข่าวเซ่เวนเดย์นิวส์ จังหวัดสมุทรสาคร

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดสมุทรสาครเปิด ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ที่ว่าการอำเภอเมือง