“ราชทัณฑ์จัดสัมมนา แนวทางในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม”

อ่าน 627,641 ครั้ง

วันที่  6  ธันวาคม  2560 เวลา 09.00 นาฬิกา พันตำรวจเอก ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “แนวทางในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม” ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอก ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการจัดสัมมนา“แนวทางในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม” เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการจัดทำสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ตลอดจน การหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งในการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ปนัดดา  วงศ์ผู้ดี มาพูดคุยเรื่องแนวทางการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์ คุณสุทธิศักดิ์  สินเจริญ (สินเจริญ  บราเธอร์ส) เรื่อง การใช้สื่อเสียงเพื่อสร้างสรรค์สังคมหลังกำแพง คุณภูมิพัฒน์  มะลิ (นักข่าวเพจอิจัน) เรื่องกลยุทธ์ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัยและสร้างการยอมรับจากสังคม คุณเพลินใจ  แต้เกษม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา รายงานผลการศึกษาวิจัยการจัดทำสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และมีคุณอุดม สุขทอง  นักทัณฑวิทยาชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ กล่าวต่อไปว่า การสัมมนาดังกล่าว มีผู้ร่วมเข้ารับฟังบรรยาย จำนวน 120 คน  ได้แก่  ผู้บัญชาการเรือนจำและหัวหน้าฝ่ายการศึกษาจากเรือนจำ จำนวน 34 แห่ง อาจารย์ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ข้าราชการในกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม ถือเป็นการสัมมนาเพื่อระดมความรู้ และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยไปสู่เป้าหมายในการคืนคนดีสู่สังคม ตามหลักยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยกระดับการศึกษาและ การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “ราชทัณฑ์จัดสัมมนา แนวทางในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม”