สระบุรี-ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา

อ่าน 532,738 ครั้ง

วันนี้ (5/12/60) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าศาลาเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานเทศกาลข้าวใหม่จังหวัดสระบุรี ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับภาครัฐ วิชาการ ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้ทุกคนได้เห็นคุณค่า ประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา รวมถึงให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของชาวนา รวมทั้งข้าวใหม่ เห็นคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา มีนางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายภคภูมิ บุตรโพธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี นายวิรัช โต๊ะถม ปชส.สระบุรี นายสง่า บัวระดก สนจ.สระบุรี นายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดสระบุรี นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี นางกฤษญาพร สุนทรพจน์ พาณิชย์จังหวัดสระบุรี นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี นายกกชัย ฉายรัศมีกุล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี จังหวัดสระบุรีได้จัดกิจกรรมเทศกาลข้าวใหม่ ที่วัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชทานกำเนิดทฤษฎีใหม่ที่พื้นที่แห่งนี้ โดยมีกิจกรรมตั้งแต่ เวลา 06.30 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีทำพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ พร้อมลงแปลงนาเพื่อร่วมกิจกรรมในการเกี่ยวข้าว นวดข้าว ตีข้าว การปลูกผลไม้(กล้วยหอม)และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการข้าวใหม่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว การออกร้านผลิตภัณฑ์โครงการ 9101 และสินค้าจากโอทอปพุแค

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี/ขอบคุณ สนง.ประชาสัมพันธ์ สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา