อำเภอชนแดน เปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้,ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.

อ่าน 467,588 ครั้ง

นายชาครินทร์ อินอิ่ม นายอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด ตลาดประชารัฐ คนไทยิ้มได้,การเปิดตลาดประชารัฐครั้งนี้ เป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน เทศบาลชนแดน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาชนแดนและสาขาดงขุยในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอ เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งมีผู้ลงทะเบียน ทั้งสิ้น จำนวน 95 ราย และมีผู้ประกอบการนำสินค้ามาจำหน่ายในโครงการตลาดประชารัฐในครั้งนี้ จำนวน 96 ราย แยกเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ที่มาลงทะเบียนตามโครงการ จำนวน 60 ราย และเป็นผู้ประกอบการรายเดิม จำนวน 36 ราย วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ค้าขาย เป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ โดยส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้น ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกกลุ่ม ทุกประเภทสินค้า ทุกระดับ โดยมี นางกิตติมา ตั้งตระกูล พัฒนาการอำเภอชนแดน กล่าวรายงาน นายอัคคะเดชน์ ภัทรพิสิทธิ์พร ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาจาชนแดน ต้อนรับและรับรอง

ภาพ/ข่าว มนสิชา คล้ายแก้ว-อุดมศักดิ์ เหล็กคำ ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อำเภอชนแดน เปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้,ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.