สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์หนุนนโยบายรัฐบาลเชื่อมเครือข่ายวิทยุ หอกระจายข่าวประชารัฐปฏิรูปประเทศและการขยายเครือข่ายวิทยุชุมชนจิตอาสา

อ่าน 658,482 ครั้ง

ที่ห้องอาฟเตอร์ยู โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ประชารัฐปฏิรูปประเทศ และการขยายเครือข่ายวิทยุชุมชนจิตอาสาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการสนับสนุนกลไก ระดับจังหวัด เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560 โดยนายวิริทธิ์พล หิรัญรัตน์ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานว่าตามโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัดเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ. 2560-ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนและบูรณาการเชื่อมโยงกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกกระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานรัฐทุกประเภท สช.จึงเป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาลอย่างแข็งขันมาตั้งแต่ต้น ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจฐานรากและด้านประชารัฐเพื่อสังคมที่เล็งเห็นว่างานจิตอาสาในแนวทางการรวมพลังแบบที่เรียกว่า “เป็นประชา-รัฐ”เช่นนี้ เป็นรูปธรรมที่ดีที่สุดประการหนึ่งในการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสู่ประเทศไทย 4.0 โดยมีผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ หอกระจายข่าว และเสียงตามสายรวม 40 คน เข้าร่วมประชุม ในการประชุมดังกล่าวมีนายสุรพงษ์ พรมเท้า รองเลขาธิการ สช.บรรยายกรอบแนวคิดการทำงาน พร้อมทั้งมีการเสวนาระดมแลกเปลี่ยน โดยมี นายอดิเทพ กมลเวช ปลัดจังหวัด นายประเสริฐ อินทา ผอ.สวท.เพชรบูรณ์ นายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด และ ร.ต.ต.สุขสัณห์ ภิชัย คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากร :ซึ่งการดำเนินการประชุมดังกล่าวเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องสานพลังประชารัฐของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จนเห็นผลเป็นรูปธรรม และเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ประการสำคัญส่งผลถึงพี่น้องประชาชน ในการแก้ไขปัญหา และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

ภาพ/ข่าว มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์หนุนนโยบายรัฐบาลเชื่อมเครือข่ายวิทยุ หอกระจายข่าวประชารัฐปฏิรูปประเทศและการขยายเครือข่ายวิทยุชุมชนจิตอาสา