สระบุรี-ปปช.สระบุรี จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลในประเทศไทย พร้อมกันทั่วประเทศ

อ่าน 577,041 ครั้ง

วันนี้(9/12/60) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี(หลังใหม่) ดร.ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย มีนายอนันต์ เพชรใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานปราบปรามทุจริตแห่งชาติจังหวัดสระบุรี นายภคภูมิ บุตรโพธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี นายชัยวัฒน์ พงษ์บุญ จ่าจังหวัดสระบุรี นายนายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นา
ยกฯ อบต.หน้าพระลาน และภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนนักเรียนนักศึกษา พ่อค้าประชาชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีการจัดงานต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลในวันนี้ สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สมมัชชาสหประชาชาติและประเทศภาคีสมัชชาสหประชาธิไตยกว่า 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเป็นอีกประเทศที่ลงนามในอนุสัญญาที่ประเทศแม็คชิโกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 มีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกได้ประสานความร่วมมือภาคีสากลร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นและทุจริต ประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีที่นำโดยรัฐบาลฐานะภาคีเครือข่ายมีการศึกษาภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคปราสังคมร่วมมือกันกับสำนัดงานป้องกันและปราบปรามทุจริตจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ปฏิบัติภารกิจหลักคือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรของภาครัฐภาคเอกชนที่ผ่านกลไกต่างๆที่ส่อไปทางทุจริตคอร์รัปชั่นทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์และเสียหายจากการการทุจริตจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมกับทางส่วนกลางที่จัดที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-ปปช.สระบุรี จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลในประเทศไทย พร้อมกันทั่วประเทศ