หนองบัวลำภู จัดงานรวมพลังวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล สุจริตตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

อ่าน 547,917 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 9 ธค.ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานกล่าวนำประกาศเจตนารมย์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากการทุจริตโดยสิ้นเชิง ด้วยการเริ่มต้นจากครอบครัว ที่มีความซื้อสัตย์ต่อกัน แล้วขยายสู่ชุมชน สังคม ประเทศและประชาคมโลก โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 9 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล เพื่อสร้างพลังและปลุกจิตสำนึกทางสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนยกระดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่นของประเทศให้ดีขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยใสสะอาด ปราศจากการทุจริต สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งสร้างความสุขให้ประชาชนและสร้างจิตสำนึกต้านทุจริต รวมถึงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักดำเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุการคอรัปชั่น

ข้อมูลภาพ/ข่าว
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์จ.หนองบัวลำภู รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หนองบัวลำภู จัดงานรวมพลังวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล สุจริตตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต