มุกดาหาร : สมาชิกออมทรัพย์ครูมุกดาหารเข้ายื่นหนังสือ ร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม และกอ.รมน. มุกดาหาร

อ่าน 427,728 ครั้ง

นายสมประดิษฐ์ ไตรวงค์ ประธานสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร ประมาณ 500 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ กับศูนย์ดำรงธรรม และ กอ.รมน. มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น ศูนย์ดํารงธรรมมุกดาหาร โดยดร.ไพฑูรย์รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร /ผอ.รมน.มุกดาหาร พร้อมด้วย พันเอกพิเศษ พรเทพ ชินสุวรรณ รอง ผอ.รมน.มุกดาหาร และนายขันชัย สีนอร์ ผอ.สนง.ศูนย์ดำรงธรรมมุกดาหาร ได้รับการร้องเรียน ร้องทุกข์จากนายสมประดิษฐ์ ไตรวงศ์ ประธานสภาครูและบุคคลากรางการศึกษามุกดาหาร ได้นำสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำนวน ประมาณ 500 คน เข้ายื่นหนังสือกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร ว่าได้รับความเดือดร้อนในการปันผล เฉลี่ยคืน กำไรประจำปี 2560 ซึ่งมีความแตกต่างกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดใกล้เคียงและจังหวัดอื่นๆ ทำให้เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนมียอดลดลงเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส ของประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร (นายโสภณ แก่นงาม ) เพื่อแก้ไขและปกป้องสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ให้มันคงและยั่งยืน จึงใคร่ขอให้ดำเนินการดังนี้ 1)ให้ประธานและคณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบันหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยพลัน
2)ให้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหารดำเนินกิจการของสหกรณ์ที่ผ่านมา
3)ให้มีการเปิดประชุมใหญ่สมัยวอสามัญเพื่อแก้ไขระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการชุดต่างๆ
4)ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหนี้สงสัยจะสูญโดยโปร่งใสและชัดเจน
5)ถ้าหากพบการทุจริต คอรัปชั่นควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามระเบียบ กฎหมายต่อไป
๒. ต่อมาเมื่อเวลา 10.00 น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ได้เดินทางมารับหนังสือเรื่องร้องเรียน และรับปากว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กลุ่มที่ร่วมเดินทางมายื่นหนังสือมีความพอใจ จึงได้แยกย้ายกันกลับ….

จ.ส.อ.จัตุพร จูมแพง ภาพ/ข่าว
เดวิด โชคชัย หน. ศูนย์ข่าว นสพ.ภัยสยามนิวส์ มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มุกดาหาร : สมาชิกออมทรัพย์ครูมุกดาหารเข้ายื่นหนังสือ ร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม และกอ.รมน. มุกดาหาร