ตาก- กรมชลประทานเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นโครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล พื้นที่แนวส่งน้ำเมย-น้ำแม่ตื่น เพื่อนำไปปรับปรุงรายงานการศึกษาให้ครบถ้วน

อ่าน 563,827 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมภูหลวง เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก กรมชลประทานร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น โครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล พื้นที่แนวส่งน้ำเมย-น้ำแม่ตื่น เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของโครงการฯ ความก้าวหน้าและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น เนื่องจากปัจจุบันปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติ ได้เห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาและกำหนดให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณเมื่อกลางปี 2559 มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงานโครงการฯ และได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินงานโดยคำนึงถึงหลักสากลของการใช้น้ำระหว่างประเทศ ซึ่งได้มีการศึกษาในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมของการใช้น้ำ ในลุ่มน้ำระหว่างประเทศอย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ จากการศึกษาสำรวจพื้นที่โครงการฯ จะต้องมีการวางแนวท่อส่งน้ำจากแม่น้ำเมยไปลงที่น้ำแม่ตื่น ผันเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน โดยคาดว่าปริมาณน้ำที่ผันเข้าอ่างเก็บน้ำ จะมีปริมาณเฉลี่ยปีละ 1,114.35 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์หลัก 3 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการเกษตร สามารถเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้งในโครงการกำแพงเพชรและโครงการเจ้าพระยาใหญ่ 871,755 ไร่

2. ด้านการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สามารถเพิ่มความต้องการน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค 50 ล้าน ลบ.ม./ปี และการประปานครหลวง 250 ล้าน ลบ.ม./ปี โดยมีการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในฤดูแล้งเพิ่มขึ้น 20 ลบ.ม./วินาที

3.ด้านพลังงานไฟฟ้า สามารถเพิ่มพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลเฉลี่ย 259 ล้านหน่วย/ปี

อย่างไรก็ตามปัญหาการขาดแคลนน้ำมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (พ.ศ. 2558-2569 ) ที่ผ่านมาได้มีการเสนอมาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหา เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาโครงการใหม่ การปรับปรุงโครงการเดิม การปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นต้น แต่การแก้ไขปัญหาวิธีดังกล่าว ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนขนาดใหญ่ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้อย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตาก- กรมชลประทานเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นโครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล พื้นที่แนวส่งน้ำเมย-น้ำแม่ตื่น เพื่อนำไปปรับปรุงรายงานการศึกษาให้ครบถ้วน