มุกดาหาร : สาธารณสุขมุกดาหารจัดมหกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสลดละเลิกการบริโภคปลาดิบ เพื่อกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561

อ่าน 638,629 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในพิธีเปิดมหกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแส ลด ละ เลิก การบริโภคปลาดิบ เพื่อกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี และการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยกิจกรรมจัดให้มี ขบวนเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส ลด ละ เลิก การบริโภคปลาดิบ ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จากหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดมุกดาหาร ผ่าน โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงแรมพลอยพาเลซ เข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อรณรงค์สร้างกระแส ลด ละ เลิก การบริโภคปลาดิบ กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี ตลอดจน เพื่อสร้างกระแส ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี โดยการลดละเลิกการบริโภคปลาดิบ ตลอดจน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี เหมาะสมกับวัย อายุ และสภาพร่างกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ปลูกฝังความมีน้ำใจ มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยได้มีการจัดสาธิตและฝึกผลการออกกำลังกายประกอบด้วยชิ้นกีฬาต่างๆ 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตองและฟุตซอล โดยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารโรงพยาบาลมุกดาหารโรงพยาบาลชุมชนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลสุขภาพตำบลทุกแห่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหารโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลสุขภาพตำบลทุกแห่ง ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 800 คน

ภาพ/ข่าว เดวิท โชคชัย หน.ศูนย์ข่าว เซเว่นเดย์นิวส์ มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มุกดาหาร : สาธารณสุขมุกดาหารจัดมหกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสลดละเลิกการบริโภคปลาดิบ เพื่อกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561