องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอศรีเทพจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลคัพ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

อ่าน 436,910 ครั้ง

ที่สนามกีฬาฟุตบอลของเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา อ.ศรีเทพ นายอัครเดช ทองใจสด อดีต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลคัพ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 โดยมีนายโกวิท โลเกศเสถียร อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สนามกีฬาฟุตบอลของเทศบาลตำบล สว่างวัฒนาให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมการออกกำลังกายในเด็ก เยาวชนและประชาชน เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอศรีเทพและหน่วยงานภาครัฐเป็นการแชร์วิชั่น (Share Vision ) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อสร้างประสบการณ์ในการแข่งขัน พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศให้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชน ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ประกอบไปด้วย รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอศรีเทพเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย เทศบาล ต.สว่างวัฒนา เทศบาล ต.โคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย ด้านนายอัครเดช ได้กล่าวเปิดว่าถือเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอศรีเทพ และหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง มีความร่วมมือร่วมใจกัน ร่วมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทำให้รู้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอศรีเทพ และหน่วยงานรัฐทุกแห่ง มีความรักความสามัคคี มีความร่วมมือร่วมใจกัน แสดงถึงพละกำลังทางการเมือง พละกำลังทางสมอง ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ รวมทั้งสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่อำเภอศรีเทพ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สนามกีฬาฟุตบอลแห่งใหม่ของเทศบาลสว่างวัฒนาในพื้นที่อำเภอศรีเทพ ให้เป็นที่รู้จักและใช้ในการออกกำลังกายสำหรับ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ อีกทั้งช่วยกันสนับสนุน ส่งเสริมกีฬาฟุตบอลในเขตอำเภอศรีเทพไปสู่ความเป็นเลิศด้วย

ภาพ/ข่าว มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอศรีเทพจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลคัพ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561