ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ 3

อ่าน 375,936 ครั้ง

วันที่( 5 มี.ค. 61 ) ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 อ.เมือง จ.ตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน กล่าวปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ 3 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่นำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด มาดำเนินการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ในระบบสมัครใจบำบัด รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระยะเวลาในการบำบัดฟื้นฟู 12 วัน โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานฝีมือแรงงาน และกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตาก มาให้ความรู้ สร้างกิจกรรมตลอดการอยู่ร่วมกัน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ถือเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด โดยเน้นการดำเนินงานเชิงคุณภาพ และยึดถือปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมาย เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก

ภาพข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตากรายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ 3