สระบุรี-ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานของหน่วยงานสังกัดของกระทรวงฯ ในจังหวัดสระบุรี

อ่าน 374,630 ครั้ง

วันที่(09/03/61) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นสพ.สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 และส่วนกลาง ได้เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสุสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมประชุมในฐานะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการแนะนำติดตามและประสานงานการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรระดับจังหวัดของ จังหวัดสระบุรี ในส่วนของจังหวัดสระบุรี มีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมด้วย ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของจังหวัดสระบุรี การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร ผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 15โครงการ การตรวจสอบพื้นที่นาปี 2560/2561 รอบที่ 2 และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในช่วงบ่ายผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่แปลงเกษตรกร 3 แห่งที่เข้าร่วมดำเนินโครงการตามนโยบาย Zoning by Agri-map และการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกข้าวในช่วงนาปรังเป็นพืชปุ๋ยสด และพืชหลากหลาย (ถั่วเขียว) ณ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี แปลงแรกเป็นแปลงเกษตรผสมผสาน ของนางตาอ๊อด ขันลา ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี แปลงที่ 2 เป็นแปลงปุ๋ยพืชสดทดแทนนาปรัง(การผลิตแลเการตลาดข้าวครบวงจร) ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี แปลงที่ 3 แปลงพืชหลากหลาย(การผลิตและการตลาดรบวงจร) ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรีประธานคณะผู้ตรวจฯ กล่าวว่าผลการลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือว่ามีการพัฒนาโครงการได้ดีขึ้น และเกษตรกรมีความเข้าใจ และสร้างรายได้ลดรายจ่าย สร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มเกษตรกรยิ่งขึ้น เกิดการรวมกลุ่มทำให้ส่วนราชการเข้ามาดูแลและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าวเซเว่นเดย์นิวส์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานของหน่วยงานสังกัดของกระทรวงฯ ในจังหวัดสระบุรี