อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะเยี่ยมชมศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

อ่าน 427,438 ครั้ง

วันที่(10/03/61) เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ในการนำมาปรับใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ นางธีระพร สาราณียะธรรม ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับ ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เป็นสถาบันชั้นนำในการวิจัยที่ใช้นิวเคลียร์แก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชน โดยเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้บริการประชาชน ซึ่งวันนี้ได้รับโอกาสอันดีจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ที่เปิดโอกาสให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ทางกรมฯ จะนำเอาผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ไปขับเคลื่อนขยายผลสู่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในความดูแลของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับกลุ่มพี่น้องเกษตรกร ที่ทางสถาบันฯ มีความสามารถในการผลิตไคโตซาน มาช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลดียิ่งขึ้น เร่งการเจริญเติบโตของพืช แทนการใช้สารเคมี หรือแม้แต่การวิจัยแมลงวันผลไม้ (ทำหมัน) หรือแมลงวันทอง ที่ช่วยลดการทำลายผลผลิตจากศัตรูพืช เกษตรกรไม่ต้องใช้สารเคมีในการฆ่าแมลง และในอนาคตจะสามารถกำหนดพื้นที่ผลผลิตให้เกิดเป็นพื้นที่อาหารปลอดภัยได้ด้วย รวมถึงการผลิตเจลอุ้มน้ำ ที่ช่วยให้ต้นไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกหรือไม้ผล สามารถเก็บกักน้ำและความชื้นได้ดี ช่วยให้มีอัตราการเจริญเติบโตดีขึ้น พืชมีอายุยืนขึ้นด้วย การมาเยี่ยมชมในวันนี้ ต้องขอขอบคุณท่าน ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และผู้บริหารสถาบันฯทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลา พาชมสิ่งดีๆที่สถาบันฯ ได้สร้างให้กับสังคม อันเป็นการช่วยให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นในทุกด้าน ทั้งทางด้านอาชีพ สุขภาพ ทั้งยังช่วยลดรายจ่ายของประเทศอีกด้วย ก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถาบันฯ ทุกท่าน ได้มีกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ คิดค้น ขยายผลผลิต ในการช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชนเพิ่มมากขึ้น และหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีโอกาสนำเอาสิ่งดีๆของสถาบันฯ ไปเผยแพร่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ไม่มากก็น้อย นายสุทธิพงษ์กล่าวปิดท้าย

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าวเซเว่นเดย์นิวส์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะเยี่ยมชมศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)