ดร.เอก นั่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นอีกสมัย

อ่าน 574,895 ครั้ง

ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 โดยมีสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนสื่อมวลชนจากสำนักต่างๆทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงเพื่อเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระ ซื่งผลการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่มีมติเลือก ดร.เอกชัยเหลือง สอาด บรรณาธิการข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เป็นนายกสมัยที่ 2 พร้อมประกาศเจตนารมณ์เดินหน้าขับเคลื่อนรณรงค์และตรวจสอบการทุจริตคอร์ปชั่นเชิงรุก สำหรับคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นายกิตติภัส จำปาทองวิรัตน์ ThaiLiveNew เป็นอุปนายกฝ่ายบริหาร และเลขาธิการ นายพลศักดิ์ สุพร วิทยุ FM 97 อุปนายกฝ่ายวิชาการ นายจักรพันธ์ กมุทโยธิน TNN 24 อุปนายกฝ่ายจริยธรรม นายสุเมธ จันสุตะ (ไทยคอลัมน์นิสส์) กรรมการฝ่ายวิชาการและตรวจสอบ นายภิญโญ แพงไธสง (TTAI PBS) กรรมการฝ่ายวิชาการและตรวจสอบ นายปริญญา แก้วตัน (ONE31) กรรมการฝ่ายสวัสดิการและกิจกรรม นายนพคุณ นาฏกระสูตร (ONE31) กรรมการฝ่ายสวัสดิการและกิจกรรม นายยุทธพล เปลี่ยนเพ็ง (SPRING NEWS) กรรมการฝ่ายจริยธรรม นายอิทธิพันธ์ บัวทอง (TURE 4 YOU)กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ นายณรงค์ วโรดม สถาน (สยามรัฐ) กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ นายจรัส พิบูลย์ปุญญโชติ (NEWS ONLINE) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวสุธิสา สุภารัตน์ (ฐานเศรษฐกิจ) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสมนึก จันทร์เฉด (ดีดีโพสต์นิวส์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายอนิรุทธ์ ชวางกูร (ช่อง7) กรรมการและนายทะเบียน นางสาวอัญชลี จิตติชกุล (ASTV) กรรมการผู้ช่วยเลขาธิการและเหรัญญิก ดร.เอกชัย กล่าวว่าทางสมาคมพร้อมขับเคลื่อนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างต่อเนื่อง และจะขอทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีในการสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ส่อทุจริตประพฤติมิชอบสร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมือง ที่ผ่านมาสมาคมมุ่งหน้าเน้นงานด้านวิชาการโดยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจถึงมหันตภัยที่เกิดขึ้นจากการทุจริตแก่เด็กเยาวชนนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศซึ่งเป็นการป้องปรามได้แค่เพียงระดับหนึ่งดังนั้นสมาคมจึงเดินหน้าขับเคลื่อนเชิงรุก ด้วยการเข้าไปตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลในการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองข้าราชการทุกระดับชั้น ที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบควบคู่กันไป โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ทางสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคม และเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ และมีมติ กำหนดตำแหน่งของกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆเพื่อทำหน้าที่บริหารงานของทางสมาคมตามข้อบังคับ 12 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารงานของทางสมาคม

ภาพ/ข่าว จรัส พิบูลย์ปุญญโชติ  รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ดร.เอก นั่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นอีกสมัย