มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมเข้าช่วยเหลือมอบสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ต้องขัง

อ่าน 463,831 ครั้ง

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ เรือนจำกลางคลองเปรม พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมเข้าช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพทั้งสภาพร่างกาย และจิตใจ ด้วยการมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถานต่างๆ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบสิ่งของให้กับผู้ต้องบขัง ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาติ องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิฯ ได้ทรงห่วงใยพสกนิกรผู้กระทำผิด ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ภายในเรือนจำ และการพัฒนาพฤตินิสัยและจิตใจ ให้ผู้พ้นโทษพร้อมที่จะกลับคืนเป็นคนดีสู่สังคม พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ภายในเรือนจา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา ทรงมีพระดาริให้พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังและทรงเข้าร่วมแก้ไขปัญหาผ่านทางโครงการกาลังใจ และโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้หญิง ในเรือนจา ซึ่งนาไปสู่การรับรองข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดหญิง และมาตรการที่ไม่ใช้การคุมขังสาหรับผู้กระทาผิดหญิง หรือข้อกาหนดกรุงเทพ (the Bangkok Rules) เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ต้องขังหญิง สำหรับในด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและจิตใจ ทรงมีพระดาริที่จะช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถทางอาชีพ มีทัศนคติในเชิงบวกและสามารถ ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข จึงทรงน้อมนาแนวทางตาม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้กับการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ซึ่งนาไปสู่โครงการเรือนจาเศรษฐกิจพอเพียงอันส่งผลให้ ผู้พ้นโทษสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ปลอดจากหนี้สิน และเป็นแบบอย่าง แก่ผู้อื่นในชุมชนอีกทั้งไม่หวนกลับมากระทาผิดซ้ำอีก และในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทั้ง ๒ พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรผู้กระทาผิด และได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะได้นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมเข้าช่วยเหลือมอบสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ต้องขัง