ยโสธร!!พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) รับซื้อข้าวจากสมาชิกเกษตรอินทรีย์ PGS.

อ่าน 346,626 ครั้ง

วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเลิงนกทา และนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร ในฐานะประธานคณะอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร จังหวัดยโสธร coO : Chief of Operation เป็นพยานการทำ MOU บันทึกข้อตกลงการซื้อขายผลผลิตข้าวของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน PGS อำเภอเลิงนกทา กับ บริษัท พี. เค. เค. ไรซ์มิล 2001 จำกัด โดยมี(OT) ระดับอำเภอ ร่วมเป็นพยานการทำ MOU ในครั้งนี้ด้วย มีกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐาน PGS ร่วมทำ MOU จำนวน 12 กลุ่ม ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดยโสธร ได้ให้คำแนะนำการทำเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม

ประยูร ใบบัว /ภาพ/ข่าว รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ยโสธร!!พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) รับซื้อข้าวจากสมาชิกเกษตรอินทรีย์ PGS.