หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

อ่าน 524,389 ครั้ง

วันที่(5 เม.ย. 61) นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง ที่วัดปุดเนียม ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายประจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง นำประชาชนในพื้นที่ตำบลสำโรงพลัน และตำบลใกล้เคียง มารับบริการจำนวนมาก ภายในงานมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการจังหวัด และการออกหน่วยเคลื่อนที่จากส่วนราชการในอำเภอไพรบึงนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการร่วมสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และชาวจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งยังเป็นการแสดงความห่วงใยต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงความสามัคคีสำหรับจังหวัดศรีสะเกษได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 28 เมื่อ พ.ศ.2513 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดศรีสะเกษ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ