รายย่อย“ไอเฟค”ยื่นศาลแพ่งฟ้องเรียกค่าเสียหาย 2 กรรมการตรวจสอบบริษัท ฐานกระทำละเมิดทำให้ผู้ถือหุ้นเสียหายและเกิดความสับสน จากการให้ข้อมูลสื่อมวลชนผิดพลาดและชี้นำให้มีการจัดประชุมเลือกกรรมการใหม่ โดยไม่รอคำตัดสินศาลในปัญหาข้อขัดแย้ง

อ่าน 364,776 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่(4 เม.ย.61) ผู้ถือหุ้นรายย่อยกลุ่มหนึ่งของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือไอเฟค(IFEC) มอบหมายทนายความยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งขอเรียกค่าเสียหาย 1 ล้านบาทจากนายฉัตรณรงค์ จำเลยที่ 1 และพลตรีบุญเลิศ จำเลยที่ 2 ฐานกระทำละเมิดโดยระบุในคำฟ้องว่า ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทไอเฟคได้รับความเสียหายจากการที่นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และพลตรีบุญเลิศซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมกันให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง โดยพยายามชี้นำให้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ทั้งๆที่ทั้ง 2 คน ทราบดีว่ายังมีข้อพิพาทในศาล ไม่อาจจัดการประชุมได้ อีกทั้งในปัจจุบันบริษัทไอเฟคไม่มีประธานคณะกรรมการบริษัทที่จะทำหน้าที่เรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายได้ จึงเห็นว่าการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นอื่นๆทั้งหมดของบริษัทเกิดความสับสน รวมทั้งได้รับความเสียหาย เพราะหากมีการจัดประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ทั้งๆที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด จะทำให้บริษัทถูกฟ้องร้องและเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับความเสียหายในคำฟ้องยังอ้างถึง การประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ว่างลง โดยมติที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นเห็นชอบให้เลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 70 ต่อมามีผู้ถือหุ้นของบริษัท ยื่นคำร้องคัดค้านต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอ้างว่า การเลือกตั้งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะตามกฎหมายต้องใช้วิธีเลือกตั้งตามข้อบังคับบริษัทในข้อที่ 20 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงไม่รับจดทะเบียนกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในการประชุม ต่อมาได้มีการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าการเลือกตั้งกรรมการที่ว่างลงนั้นเป็นการเลือกตั้งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างอุทธรณ์คดียังไม่ถึงที่สุด ดังนั้น เมื่อยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนมติที่ประชุมเลือกกรรมการ จึงถือว่า มติที่ประชุมเลือกกรรมการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ยังมีผลและชอบด้วยกฎหมายจนกว่าศาลจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น

ส่วนกรณีประธานกรรมการบริหารบริษัทไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา จนถึงปัจจุบันยังไม่มีคำพิพากษาของศาลว่ามีความผิด จึงถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ไม่สามารถจัดประชุมเพื่อเลือกกรรมการได้ เนื่องจากยังไม่มีข้อยุติว่าจะใช้วิธีใดในการเลือกตั้งกรรมการ และต้องรอฟังคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแพ่งเสียก่อน.

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รายย่อย“ไอเฟค”ยื่นศาลแพ่งฟ้องเรียกค่าเสียหาย 2 กรรมการตรวจสอบบริษัท ฐานกระทำละเมิดทำให้ผู้ถือหุ้นเสียหายและเกิดความสับสน จากการให้ข้อมูลสื่อมวลชนผิดพลาดและชี้นำให้มีการจัดประชุมเลือกกรรมการใหม่ โดยไม่รอคำตัดสินศาลในปัญหาข้อขัดแย้ง