ตาก-จัดขบวนแห่สงกรานต์ คึกคักและยิ่งใหญ่ -เปิดประตู ประเพณีวัฒนธรรมไทยสู่วัฒนธรรมอาเซียน AEC

อ่าน 635,315 ครั้ง

เมื่อเวลา 09.19 น. วันที่ 16 เมษายน 2561 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เดินทางมาเปิดพิธีขบวนแห่เทศกาลมหาสงกรานต์ นครแม่สอด 2561 “Nakhon MaeSod Songkran Festival 2018” สงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร-นายกุล เครือวีระ-นายบรรเจิดลาวัณย์รัตนากุล-นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนมตรี- สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด –ผู้อำนวยการ-หัวหน้าส่วนการงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประธานชุมชน 21 ชุมชน และคณะศรัทธาวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด 9 หัววัด ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เดินทางมาร่วมขบวนแห่จำนวนนับ 10,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะแต่งกายไทยโบราณย้อนยุค ในชุด “ออเจ้า” รักษาไว้ซึ่ง ศิลปะ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สืบสาน ความเป็นไทย จากรุ่นสู่รุ่น โดย ขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจาก บริเวณจุดเริ่มต้นขบวนแห่หน้า โรงเรียนสรรพวิทยาคม ถนนประสาทวิถี เขตเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้พรกับประชาชน ซึ่งขบวนแห่ มีการตกแต่งประดิษฐ์อย่างสวยงาม พร้อมมีขบวนแห่จากชนเผ่าต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ใน อ.แม่สอด และ 5 อำเภอชายแดนไทย-เมียนมาร์ มาร่วมขบวน ทำให้บรรยากาศคึกคัก และยิ่งใหญ่ “Nakhon MaeSod Songkran Festival 2018” สงกรานต์ มหาสงกรานต์นครแม่สอด 2561 สำหรับขบวนแห่ของหัววัดต่าง ๆ ก็ได้แต่งกายในชุดไทยโบราณย้อนยุค และมีการแสดงระหว่างการเดินขบวนแห่ นับว่าเป็นการจัดอย่างยิ่งใหญ่ของงานมหาสงกรานต์ “นครแม่สอด Nakhon MaeSod Songkran Festival ” ในปี 2561 นี้ เป็นการเปิดประตูศิลปวัฒนธรรม ไทย สู่ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอาเซียน Asean Economics Community- AEC เปิดประตูนครแม่สอด ให้เป็นเมืองวัฒนธรรม-เมืองท่องเที่ยว นอกเหนือจากเป็นเมืองเศรษฐกิจ-การค้า-การลงทุน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) อย่างยิ่งใหญ่ ของอาเซียน AEC

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตาก-จัดขบวนแห่สงกรานต์ คึกคักและยิ่งใหญ่ -เปิดประตู ประเพณีวัฒนธรรมไทยสู่วัฒนธรรมอาเซียน AEC