สระบุรี-สพป.สระบุรี เขต 2 จัดโครงการ”พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” ครบทั้ง 5 อำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา “องค์กรที่มีคุณภาพจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.0 ภายใต้ศาสตร์พระราชา”

อ่าน 475,900 ครั้ง

วันนี้(11/05/61) เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดจัดโครงการ”พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” ครบทั้ง ๕ อำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา “องค์กรที่มีคุณภาพจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.0 ภายใต้ศาสตร์พระราชา”จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายเล็ก ทาเพชร ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล นางบัวคำ  ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ  สพป.สระบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มอบนโยบายทางการศึกษา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งแจ้งข้อราชการให้กับกลุ่มโรงเรียนในสังกัด คือ 1.กลุ่มโรงเรียน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
2.กลุ่มโรงเรียน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
3.กลุ่มโรงเรียน อ.หนองแค จ.สระบุรี
4.กลุ่มโรงเรียน อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
5.กลุ่มโรงเรียน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

นอกจากนี้ สพป.สระบุรี เขต 2 ยังได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโดยทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(MOU)ระหว่าง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อีกทั้งได้มอบเกียรติบัตรยกย่องโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2560 รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ จากการลงพื้นที่ สพป.สระบุรี เขต 2 พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้นั้นพบว่า ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากคณะครู ทั้งนี้ดูได้จากผลสรุปรวมการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ลงนาม ซึ่ง สพป.สระบุรีเขต 2 เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ เพื่อนำผลที่ได้รับอย่างหลากหลายมาใช้ประกอบในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนสำนักงานเขตต่อไป

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี ขอบคุณ น.ส.สุกัญญา  หมั่นจิตร สพป.เขต 2 สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-สพป.สระบุรี เขต 2 จัดโครงการ”พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” ครบทั้ง 5 อำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา “องค์กรที่มีคุณภาพจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.0 ภายใต้ศาสตร์พระราชา”