พล.อ.พนา ถนอมสิงห์

อ่าน 477,248 ครั้ง

imageประวัติพล.อ.พนา ถนอมสิงห์
จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15 และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26 หลังจากจบการศึกษาได้เข้ารับราชการในเหล่าทหารม้า เมื่อ 14 กพ.2522 ในตำแหน่งผู้บังคับตอนลาดตระเวน กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารม้า และเติบโตไปตามลำดับ คือ เป็นผู้บังคับหมวดลาดตระเวน กองลาดตระเวนที่ 4 ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 26 หัวหน้ากองยุทธการและการข่าวศูนย์การทหารม้า ผู้อำนวยการกองวิจัยยุทโธปกรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหาร ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธศึกษาทหาร ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย นอกจากนี้ยังได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นราชองครักษ์ประจำ เป็นราชองครักษ์พิเศษ เป็นนายทหารพิเศษประจำประจำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์
นายทหารพิเศษประจำกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ และ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก(มปช.)และ มหาวชิรมงกุฏ(มวม.)การศึกษาหลังจากเข้ารับราชการแล้ว ได้เข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรชั้นนายร้อยและชั้นพันเหล่าทหารม้า หลักสูตรประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 66 หลักสูตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์image หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 40 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 49 หลักสูตรผู้บริหารชั้นสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 สถาบันการค้าและการพาณิชย์ สภาหอการค้าไทย และหลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 2 สถาบันจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้านการศึกษาดูงานต่างประเทศ ศึกษาหลักสูตร Development in Frontier Area ณ ประเทศอิสราเอล เมื่อพ.ศ.2532 นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมันนี สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี สเปน ปอร์ตุเกส เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ เบลเยี่ยม ออสเตรีย เช็ก โปแลนด์ กรีซ ตุรกี อิยิปต์ อัฟริกาใต้ อินเดีย เนปาล สหรัฐอาหรับเอมิเรต การ์ต้า ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลย์เซีย สิงค์โปร์ เวียดนาม พม่า ลาวและกัมพูชา การปฎิบัติราชการพิเศษ โดยปฎิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นผู้บังคับหมวดลาดตระเวน กองพลทหารม้าส่วนหน้า จังหวัดน่าน พ.ศ.2522 – พ.ศ.2524 ปฎิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวน กองอำนวยการร่วมพลเรือนตำรวจทหารที่ 33 จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2525 – 2526 ปฎิบัติหน้าที่ผู้บังคับชุดควบคุมลุ่มน้ำเข็ก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2532 – พ.ศ.2534 และปฎิบัติหน้าที่ผู้บังคับชุดเขาค้อโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2534 – พ.ศ.2535 การปฎิบัติงานปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาฝ่ายทหาร คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ(Consultant for Military Affairs,international Committee of the Red Cordss)และที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รับชั่น(ประเทศไทย)
ความภูมิใจในการรับราชการ ได้มีโอกาสปฎิบัติงานในหน่วยทหารม้าลาดตระเวน ทหารม้ารถถัง และหน่วยรบพิเศษ ของกองพลทหารม้า รวมทั้งปฎิบัติงานในหน่วยประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนา ทำให้ได้รับประสบการณ์ในการทำงานอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ยังได้ปฎิบัติงานเป็นผู้นำหน่วยทหาร ฝ่ายเสนาธิการ รวมทั้งทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นเวลา 5 ปี ช่วยแนะนำและให้คำปรึกษานักศึกษาในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและเอกสารวิจัยส่วนบุคคล นับเป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งimage
ภาพ/ข่าว
อ๊อดพันลี้/ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พล.อ.พนา ถนอมสิงห์