แม่สะเรียง :ศูนย์ CPPD แม่สะเรียง จัดกิจกรรมกีฬานันทนาการแก่เด็กผู้พิการและผู้ดูแล มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะกาย จิต และอารมณ์สร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน

อ่าน 285,725 ครั้ง

วันที่  24  พฤษภาคม  2561 ณ  ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน  นายอินทร  นันทสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานกีฬา นันทนาการ การแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์คิสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิการด้วยสื่อของเล่น กีฬา นันทนาการ ประจำปี 2561 ภายใต้ความร่วมมือของคณะบุคลากรศูนย์ฯ สมาชิกชมรมแสงตะวัน คณะทำงานเมาไม่ขับ คณะผู้ปกครองและเด็กพิการ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ 100 คน  นางสาววราภรณ์ ขันธ์เขียว ผู้อำนวยการปฏิบัติการศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมสำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้  ได้จัดขึ้นเพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลได้แสดงศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ มีน้ำใจเป็นนักกีฬามองเห็นคุณค่าของตนเอง  ได้ออกกำลังกายเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างหมู่คณะและครอบครัว โดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ และ เรียนรู้กฎ กติกาของการแพ้และชนะ  ซึ่งการแข่งขันประกอบไปด้วย แตะบอล วิ่งสามขา เกมส์ซุปเปอร์แมน ชักคะเย่อ เมื่อเด็กๆที่ทำการแข่งขันเสร็จแล้ว ก็จะมารับขนมของขวัญรางวัล สร้างความสุข ความสนุกสนาน ให้กับครอบครัวและเด็กผู้พิการที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ (CDPD) เป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานร่วมกับ คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติ๊สท์ในประเทศไทย (Thailand Karen Baptist Convention) ในการให้ความช่วยเหลือเด็กเยาวชนที่พิการและครอบครัวที่ด้อยโอกาส ในด้านต่างๆ ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2544 มีผู้พิการอยู่ในความดูแล กว่า 300 คน มีอายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 18 ปี แต่ละคนมีความพิการที่แตกต่างกันออกไป อาทิ การพิการร่างกาย และความบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ (CDPD) มีวัตถุประสงค์หลักที่จะพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนพิการให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ

ภาพ/ข่าว ถาวร  เบ็ญจรงค์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  รายงาน 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่สะเรียง :ศูนย์ CPPD แม่สะเรียง จัดกิจกรรมกีฬานันทนาการแก่เด็กผู้พิการและผู้ดูแล มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะกาย จิต และอารมณ์สร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน