สระบุรี-สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนที่แม่บทและการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

อ่าน 375,744 ครั้ง

วันที่(11/06/61) เวลา 09.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนที่แม่บทและการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี มีนายภคภูมิ บุตรโพธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ผู้เข้ารับการอบรมจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิด นายภคภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมต่อประธาน และเชิญประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทผู้เข้ารับการอบรม พร้อมเชิญประธานเดินตรวจเยี่ยมและพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นกันเอง ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแปนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรมต่อเจ้าของทรัพย์สิน โดยพัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS) เพื่อให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนที่แม่บทและการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี