สนง.สพฐ.เขต3เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ ติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก เน้นตามหลักโภชนาการ ครบ 5หมู่

อ่าน 425,412 ครั้ง

วันที่ 13 มิ.ย 61 ตามที่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสั่งการเรื่องการกำกับติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งมอบหมายให้ ศึกษานิเทศก์, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรอื่นในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันและติดตามด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกโรงเรียน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ กำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการอาการกลางวันนักเรียน ที่ 252/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 และประชุมเพื่อชี้แจงภารกิจการออกตรวจ กำกับ ติดตามอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 (เวลา 09.30 น.) มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันและติดตามด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกโรงเรียน ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 โดยให้ตรวจติดตาม 3 เรื่องด้วยกัน ดังนี้
1. การบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน 20 บาท/คน/วัน ให้คุ้มค่า
ตามหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่
2. การจัดรายการอาหารตาม Program Thai School Lunch
3. ตรวจสอบการขายอาหารในสถานศึกษา และติดตามคุณภาพอาหาร ห้ามจำหน่ายน้ำอัดลม อาหารหมักดอง และขนมกรุบกรอบ
4. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ทั้ง 3 โครงการ ดังนี้
– โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียน
– โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
– โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต รายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 พร้อมกันนี้ โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ (รอบประเมินเอกสาร) ของกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นี้ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันจะดำเนินการประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบในลำดับต่อไป

ภาพ/ข่าว รุ่งทิพย์ บุญบำรุง-มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สนง.สพฐ.เขต3เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ ติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก เน้นตามหลักโภชนาการ ครบ 5หมู่