สระบุรี-นายกฯ ทต.เสาไห้ รับรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2561

อ่าน 426,509 ครั้ง

วันนี้(20/06/61) ณ ห้องอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(2) เป็นประธานพิธีมอบรางวัลรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2561 โดยมีผู้นำท้องถิ่นจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธี ในการนี้นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เข้ารับรางวัล”ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”และรับประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สาขา ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน” ประจำปี 2561 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย และสถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ได้ดําเนินการจัดทําโครงการ“หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”มอบรางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและผู้นําท้องถิ่นดีเด่น” ประจําปี 2561 ครั้งที่ 18 โดยมุ่งให้เกิดการสร้างขวัญกําลังใจ และแรงบันดาลใจในการนําไปสู่การพัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้มีเป็าหมายสําคัญในการเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดัน หนุนเสริม ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ได้พัฒนากิจกรรมและการดําเนินงานอยู่เสมอ โดยสามารถก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทางการบริหารในสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างสัมฤทธิ์ผล พร้อมที่จะสร้างสรรค์การดําเนินงานดี ๆ เป็นแบบอย่างแก่ท้องถิ่นในภาพรวมต่อไป

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-นายกฯ ทต.เสาไห้ รับรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2561