ยะลา:มอบเงินสนับสนุนค่าพาหนะกองเนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา ตัวแทนจังหวัดยะลา เข้าร่วมประกวดระเบียบลูกเสือ เนตนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2561

อ่าน 482,278 ครั้ง

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนค่าพาหนะกองเนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนกองลูกเสือ เนตนารี จังหวัดยะลา ให้เข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ในระดับประเทศ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และจะร่วมเดินสวนสนามพร้อมกันกับกองลูกเสือ เนตนารี ทั่วประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะกองเนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา เดินทางไปร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างสูง ประกอบกับโรงเรียนไม่สามารถใช้งบประมาณของโรงเรียนได้ทั้งหมด จึงขอรับการสนับสนุนระดมทุนจากทุกภาคส่วน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา จำนวนเงิน 23,000 บาท สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จำนวนเงิน 5,000 บาท บริษัทยะลา ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด จำนวนเงิน 5,000 บาท กองลูกเสือสันติสุข จำนวนเงิน 1,200 บาท คุณวิชชา ศิลปรัตน์ จำนวนเงิน 5,000 บาท ดร.จิรภัทร ไตรเอกภพ จำนวนเงิน 5,000 บาท คุณธนิต คุมภะสาโน จำนวนเงิน 5,000 บาท คุณวสันต์ และคุณบุตรธิกรณ์ จุลพล จำนวนเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 101,200 บาท ไว้สำหรับเป็นค่าเดินทางค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ครู-นักเรียนและค่าอุปกรณ์ลูกเสือเนตรนารี ของกองเนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา ทำหน้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเป็น ความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรักสามัคคี มีระเบียบวินัยที่ดี รู้จักหน้าที่และใช้ความคิดอย่างชาญฉลาด ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่นทุกเมื่อ มีความเข้มแข็งอดทนขยันหมั่นเพียร เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นพลเมืองที่ดีมีรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ยะลา:มอบเงินสนับสนุนค่าพาหนะกองเนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา ตัวแทนจังหวัดยะลา เข้าร่วมประกวดระเบียบลูกเสือ เนตนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2561