สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนต่อแพ จัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม กาดต่อแพ ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนต่อแพ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๖๑

อ่าน 482,813 ครั้ง

ณ วัดต่อแพ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชัยเดช สุทินกรณ์ ผู้ใหญ่บ้านต่อแพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ต่อจากนั้น นายนิรันดร์ กันทะฤทธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุนยวม กล่าวรายงานต่อ ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย จินดาพันธุ์ นายอำเภอขุนยวม ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ
ภายในงาน กิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม กาดต่อแพ มี การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม อาหาร และพืชผักพื้นบ้าน การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการแสดงทางวัฒนธรรม ด้วยการบูรณาการการร่วมมือกัน ระหว่างสำนักวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนต่อแพ โรงเรียนชุมชน ต่อแพวิทยา องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ ชุมชนบ้านต่อแพ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่งดงาม และยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของตนไว้ อย่างเหนียวแน่น ด้วยความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนสิ่งดีงามให้กับชุมชน สามารถนำต้นทุนทางสังคมในด้านแหล่งโบราณสถาน แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ นำมาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ในปี ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้คัดเลือก ชุมชนต่อแพ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมในการสะท้อนเอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงออก ทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในปี พ.ศ ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ชุมชนต่อแพฯ โดยหนึ่งในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนฯนั้น ชุมชนต่อแพ ได้ดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม “ กาดไต น่าจอง”ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนต่อแพ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัว ชุมชน รวมถึงกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวในชุมชน ให้สามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว รุจิรา ศรีมูล ทีมข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนต่อแพ จัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม กาดต่อแพ ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนต่อแพ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๖๑