แม่สะเรียง:จนท.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ตรวจโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ต่อยอดผลิต สู่ อาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้บริโภคอย่างมีคุณภาพ

อ่าน 486,991 ครั้ง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายธีธัช สุขสะอาด เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 8 -11 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีกำหนดตรวจในพื้นที่ ของโรงเรียนห้วยสิงห์ และ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 อำเภอแม่สะเรียง โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง อำเภอขุนยวม และ ลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างระบบการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ที่บ้านห้วยบง อำเภอแม่สะเรียง และ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุ์ผสม ที่ บ้านหลวง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับ โครงการ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นั้น ดำเนินการชึ้น เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิต ทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการทำการเกษตร ด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพอนามัย นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เกิดความมั่นคงด้านอาหารในโรงเรียน ครัวเรือนและชุมชน อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดรายได้ รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต นายธีธัช สุขสะอาด เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ของคณะฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้คำปรึกษา รับฟังปัญหาอุปสรรค และให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน และเกษตรกรในการดำเนินโครงการขยายเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท เพื่อให้สามารถต่อยอดจากโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพ/ข่าว ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่สะเรียง:จนท.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ตรวจโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ต่อยอดผลิต สู่ อาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้บริโภคอย่างมีคุณภาพ