ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตากจัดโครงการค่ายอบรมแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

อ่าน 579,887 ครั้ง

วันที่ (10 ก.ค. 61 ) ที่ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดโครงการค่ายอบรมแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตากได้จัดโครงการฯขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สูง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต สามารถนำพาตนเองและบุคคลรอบข้างให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้ โดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชนบนพื้นที่สูงในเขตดอยมูเซอ ประกอบด้วย ชนเผ่าม้ง มูเซอดำและมูเซอเหลือง รวมจำนวน 80 คน เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 10 ถึง 11 กรกฎาคม 2561 ปัจจุบันยาเสพติดถือเป็นภัยคุกคามที่กัดกร่อนบ่อนทำลายประเทศชาติ ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อบุคคลครอบครัวชุมชนสังคมส่วนรวมและการพัฒนาประเทศ ทำให้สูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติในอนาคต ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เสี่ยง ต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการอยากเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา สร้างตัวตน สร้างการยอมรับ นอกจากนี้นักค้ายาเสพติดมักมองว่าเยาวชนส่วนใหญ่มีเงินจึงมีความมั่นใจว่าการค้าสิ่งเสพติดกับเยาวชนนั้นจะทำให้มีลูกค้าอยู่สม่ำเสมอจากสถิติค้ายาเสพติดพบว่าเด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลงอีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตากจัดโครงการค่ายอบรมแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด