ยะลา:เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะพร้อมมอบกระเป๋าเดินทางให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561

อ่าน 629,823 ครั้ง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะพร้อมมอบกระเป๋าเดินทางให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561 โดยมี นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ผู้ได้รับคัดสรรไปประกอบพิธีฮัจญ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม จำนวน 140 คน นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีการคัดเลือกคนดี มีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการไปประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างมาก โดยได้มีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสเพื่อความสะดวกต่อการเดินทางมาส่งของญาติพี่น้องในพื้นที่ นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้อวยพรให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เดินทางโดยสวัสดิภาพ และให้ได้ฮัจญ์ที่มับรูรหรือฮัจญ์ที่สมบูรณ์ พร้อมนำคุณค่าในการประกอบพิธีฮัจญ์กลับมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสันติสุขต่อไป ด้านนางสาววัลภา ฤทธิพล หนึ่งในผู้ที่ได้รับคัดสรรไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ กล่าวว่า การไปประกอบพิธีฮัจญ์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่มุสลิมทุกคนอยากไปปฏิบัติ การถูกได้รับคัดเลือกในครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะนำมาซึ่งคุณความดีและสิ่งที่ดีงามกลับมาในพื้นที่ การจะไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้นเราต้องรู้กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง ในส่วนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้มาสอนหลักการและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนไปประกอบพิธีฮัจญ์ด้วย การได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ทำให้เราได้เข้าใจในเรื่องของศาสนามากขึ้น สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆและนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ศอ.บต. และ กอ.รมน. ภาค 4 สน. ที่เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ยะลา:เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะพร้อมมอบกระเป๋าเดินทางให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561