สอศ.ร่วมกับเยอรมนี ยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษา

อ่าน 526,359 ครั้ง

วันที่ 8 ส.ค 61 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมในงานเสวนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไทย-เยอรมัน ในหัวข้อ “การยกระดับมาตรฐานอาชีพและการบูรณาการกับภาคเอกชน” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยใช้ต้นแบบจากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับด้านการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของไทย และกำหนดให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถของกำลังคนอาชีวศึกษาของประเทศไทย ให้มีทักษะทางวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ พัฒนาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะทางวิชาชีพที่สูงขึ้น ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับวิชาชีพของตนเอง และสอดรับกับนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน (Thailand 4.0)ซึ่งการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและเยอรมนี สอศ. ได้ดำเนินงานในหลายรูปแบบ อาทิ การดำเนินงานเพื่อฝึกครูผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามหลักการของ Meister สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน การจัดการอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับครูวิชาชีพ โดยการสนับสนุนของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างสอศ. ร่วมกับรัฐ Baden Wurttemberg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการพัฒนาครูสาขาอาหาร สาขาการโรงแรม และสาขาช่างอุตสาหกรรม ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยความร่วมมือกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย และการดำเนินงานโครงการ German-Thai Dual Excellence Education โดยความร่วมมือกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาถือได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับดี จึงเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับการยกระดับและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทยอีกด้วยเลขาธิการ กล่าวต่อว่า ในระหว่างวันที่ 11 – 22 กันยายน 2560 สอศ. ได้ร่วมกับกระทรวง การต่างประเทศ ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะครูผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ (Meister) รุ่นที่ 4 โดยมีวิทยากรอบรมจาก IRATEC GmbH สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีเป้าหมายคือผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูจากสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ภายใต้โครงการมาตรฐานสากล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด สอศ. เข้าสู่มาตรฐานสากลไทย – เยอรมัน.

Cr.กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สอศ.ร่วมกับเยอรมนี ยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษา