แม่ฮ่องสอน : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากต้นแบบผลิตภัณฑ์ฝากไทยของศูนย์บันดาลไทย

อ่าน 567,696 ครั้ง

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากต้นแบบผลิตภัณฑ์ฝากไทยของศูนย์บันดาลไทย ตามนโยบายของสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของศูนย์บันดาลไทยในพื้นที่ โดยให้ผลิตของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละจังหวัด ส่งเสริมและกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม และเน้นส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากรากวัฒนธรรมของตนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ในมิติวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้แต่ละจังหวัดมีของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น มีความสวยงาม ร่วมสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยการนำทุนทางวัฒนธรรม มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน ๒๐ คน มีทีมวิทยากรจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนกับการนำทุนทางวัฒนธรรม มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ภาพ/ข่าว รุจิรา ศรีมูล ทีมข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากต้นแบบผลิตภัณฑ์ฝากไทยของศูนย์บันดาลไทย