สระบุรี-สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยเน้นย้ำห้ามมีการทุจริตใน ทุกโครงการ

อ่าน 364,650 ครั้ง

วันที่(08/08/61) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยจังหวัดสระบุรี ระหว่างคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรชุมชนกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี มีนางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ทั้งนี้ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบท ของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาวตามแนวทางการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนสามารถพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการ ที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถสร้างรายได้และก่อให้เกิดความยั่งยืน

โดยจังหวัดสระบุรี แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อเป็นการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้มีการรวมกลุ่มกัน เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเองได้ กำหนดเป้าหมายชุมชนละ 200 ราย จำนวน 139 ชุมชน รวม 27,800 ราย งบประมาณ 38,471,400 บาท และ กิจกรรมพัฒนาเกษตรเพื่อความยั่งยืน จำนวน 139 ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยและก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยขอรับสนับสนุนงบประมาณ ชุมชนละ 300,000 บาท งบประมาณ 41,700,000 บาท ซึ่งจังหวัดสระบุรี ทั้ง 13 อำเภอ มีการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย จำนวน 139 ชุมชน มีชุมชนที่เสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจำนวน 132 ชุมชน 292 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 37,156,648 บาท ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เน้นย้ำว่าการดำเนินงานต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยเน้นย้ำห้ามมีการทุจริตใน ทุกโครงการ