สมุทรสาครพัฒนาเมือง ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ริมเขื่อนสถานีรถไฟบ้านแหลมตำบลท่าฉลอม

อ่าน 285,681 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น บริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด โดยความร่วมมือ กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ชุมชนท่าฉลอม อาสาพัฒนาเมืองสมุทรสาคร โรงเรียนเทศบาลบ้านแหลม สุวรรณารามเทศบาลนครสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ต่างๆตลอดจนจิตอาสาได้จัดงานการปลูกป่าชายเลนเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม การปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ภาคส่วนต่างๆได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกันแสดงถึงความ จงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นการทำให้สถานีรถไฟบ้านแหลมมีภูมิทัศน์สวยงามและมี สิ่งแวดล้อมที่ดีตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชุมชนและประวัติศาสตร์ที่ท่าฉลอมสมุทรสาครพัฒนาเมืองดำเนินการโครงการอยู่ นอกจากนี้การปลูกป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ ยังเป็นการแสดงพลังในการทำความดีทุกภาคส่วนและเป็นการปลูกฝังให้คนในชุมชนมีความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนอันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยพัฒนาตำบลท่าฉลอม และจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป ดร. สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานกรรมการสมุทรสาครพัฒนาเมืองได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสถานีรถไฟบ้านแหลมเป็นสถานนี รถไฟบ้านแหลมไปสถานีต้นทางของรถไฟสาย บ้านแหลม แม่กลองซึ่งนับเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยเปิดเดินรถตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2450 จนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งมีประวัติอันยาวนานกว่า 100 ปี จึงเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงชุมชน และประวัติศาสตร์ที่ท่าฉลอม อันจะนำประโยชน์ มาสู่ชุมชนตำบลท่าฉลอม และ จังหวัดสมุทรสาครโดยรวม

ภาพ/ข่าว ทรงกลด สุขอาภรณ์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ จังหวัดสมุทรสาคร

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สมุทรสาครพัฒนาเมือง ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ริมเขื่อนสถานีรถไฟบ้านแหลมตำบลท่าฉลอม