สอศ.รุกหน้าขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ตั้งมั่นเดินตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สืบสานคนดีเพื่อแผ่นดิน

อ่าน 428,705 ครั้ง

12 กันยายน 2561 รองศาสตรจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และมอบนโยบายการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ขอแสดงความชื่นชม และเป็นกำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทุกแห่งที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน ซึ่งเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีการปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติ และสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ สำหรับการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เน้นคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่ดีงามติดตัวตลอดไป ประการสำคัญชาวอาชีวศึกษาได้ร่วมใจกันสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระราชทานไว้แก่ปวงชนชาวไทย คือ “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” รวมถึงเป็นการสนองเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยา ด้วยการร่วมมือร่วมใจสร้างคนดีให้แก่สังคมตามพระบรม ราโชบายของพระองค์ท่าน ด้าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวเพิ่มเติมในงานสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาว่า ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนได้นั้น ต้องอาศัยบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมจึงจะสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ จะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ สถานศึกษาทุกแห่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมโลกซึ่งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินงาน ตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ และขอให้การดำเนินงานนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริงของบุคลากรทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา
ดร.สุเทพ กล่าวว่า มีสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ จำนวน 82 แห่ง โครงงานคุณธรรม จำนวน 45 โครงงาน และหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 30 เรื่อง พร้อมทั้งขอแสดงความชื่นชมและขอเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน นักศึกษาซึ่งเข้าร่วมนำเสนอผลงานสถานศึกษาคุณธรรม โครงงานคุณธรรมและหนังสั้นคุณธรรมอาชีวศึกษาในครั้งนี้ รวมทั้งขอให้ร่วมกันสืบทอดเจตนารมณ์ของสอศ.ในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมแก่ผู้เรียนให้บังเกิดเป็นผลสำเร็จ

ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สอศ.รุกหน้าขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ตั้งมั่นเดินตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สืบสานคนดีเพื่อแผ่นดิน