สระบุรี-จังหวัดสระบุรีเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สู่เส้นทางตามรอย 14 โอกาสเสด็จประพาสสระบุรี

อ่าน 567,661 ครั้ง

วันที่(13/09/61) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สู่เส้นทางตามรอยพ่อ มีนายภคภูมิ บุตรโพธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี นางฤษญาพร สุนทรพจน์ พาณิชย์จังหวัดสระบุรี นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี นายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจัหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนงานราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน ทั้งนี้จังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สู่เส้นทางตามรอยพ่อใน 11 จุด 14 โอกาสเสด็จประพาสสระบุรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระเมตตา ต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะจังหวัดสระบุรี ที่ได้พระราชทานอาชีพเลี้ยงโคนมในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดตำนานคาวบอยเมือไทย ที่เกิดจากพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า ทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่ง ไม่ต้องบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย จึงก่อเกิด “อาชีพโคนม” อาชีพพระราชทานที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมายาวนานและยั่งยืน และนอกจากนี้ยังได้พระราชทานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพออยู่พอกิน อันเป็นจุดกำเนิดของทฤษฎีใหม่แห่งแรกในประเทศไทย อีกทั้งการจัดกิจกรรมนี้ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และให้พี่น้องประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยก่อนเดินทางคณะทั้งหมดประกอบไปด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน นักท่องเที่ยวรวมทั้งสื่อมวลชน ได้ร่วมสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ที่ วัดศาลาแดง จังหวัดสระบุรี และออกเดินทางไปยังเส้นทางตามรอยเสด็จจำนวน 11 สถานที่ได้แก่ วัดไทยงาม ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ,วัดหนองหมู ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ,องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มวกเหล็ก , เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์,วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี ,บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ท่าหลวง)จำกัด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ,วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ,วัดศรัทธาประชากร(เขารวก) อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี และวัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-จังหวัดสระบุรีเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สู่เส้นทางตามรอย 14 โอกาสเสด็จประพาสสระบุรี