สระบุรี-หอการค้าจังหวัดสระบุรี จัดการอบรม YEC หอการค้าสระบุรี GEN 4 ประจำปี 2561

อ่าน 537,762 ครั้ง

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องนูดามัวร์ โรงแรมแกรนด์จรูญรัตน์ อ.เมือง จ.สระบุรี นางวรรณภา ชินชูศักดิ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสระบุรีฝ่ายพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ และประธาน YEC หอการค้าสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม YEC หอการค้าสระบุรี GEN 4 ประจำปี 2561 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และสมาชิกหอการค้าสระบุรี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิด คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม •อายุผู้สมัคร 25 – 40 ปี
•ประกอบธุรกิจในจังหวัดสระบุรี
•ต้องประกอบธุรกิจในประเภทนิติบุคคล คือ ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด
•จะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
•ต้องพร้อมที่จะเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดสระบุรี การอบรม YEC หอการค้าสระบุรี เป็นโครงการหนึ่งที่จะสานต่อพันธกิจขององค์กร ด้วยการเปิดรับสมาชิกใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 25 – 40 ปี เข้ามาเป็นสมาชิก YEC หอการค้าสระบุรี กระตุ้นศักยภาพที่มีของสมาชิก อีกทั้งเพิ่มเติมความรู้ สร้างเครือข่ายเพื่อสมาชิกนำกลับไปพัฒนาองค์กรของตน และเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับหอการค้าจังหวัดสระบุรี เพื่อพันธกิตร่วมกันคือ  เศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรีเข้มแข็ง ประเทศชาติมั่นคงและยั่งยืนสืบไป โดยเปิดการอบรมครั้งนี้เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และจะปิดการอบรมในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีวิทยากรที่มีความรู้ ตวามสามารถ อาทิเช่น ดร.วนิดา พลเดช อ.นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ ฯลฯ

วัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อ

1.เป็นการคัดกรองรับผู้ที่มีความพร้อมเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ YEC หอการค้าสระบุรี จำนวน 30 ท่าน
2.เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของ YEC หอการค้าสระบุรี
3.เพื่อเพิ่มจิตรารมณ์แห่งการเป็นผู้ให้ และกระตุ้นความเป็นจิตอาสาให้กับผู้เข้าอบรม
4.เพื่อสร้างสมาชิก YEC หอการค้าสระบุรีรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยสร้างเข้มแข็งให้ภาคเอกชนและสังคมของจังหวัดสระบุรี
5.เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถให้กับผู้เข้าอบรมให้พร้อมที่จะพัฒนาองค์กรหอการค้าและองค์กรของตนให้ก้าวทันโลกยุค 4.0 การเปิดการอบรม YEC หอการค้าสระบุรี เป็นโครงการหนึ่งที่จะสานต่อพันธกิจขององค์กร ด้วยการเปิดรับสมาชิกใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 25 – 40 ปี เข้ามาเป็นสมาชิก YEC หอการค้าสระบุรี กระตุ้นศักยภาพที่มีของสมาชิก อีกทั้งเพิ่มเติมความรู้ สร้างเครือข่ายเพื่อสมาชิกนำกลับไปพัฒนาองค์กรของตน และเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับหอการค้าจังหวัดสระบุรี เพื่อพันธกิตร่วมกันคือ  เศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรีเข้มแข็ง ประเทศชาติมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

สภาหอการค้าไทยเป็นองค์กรภาคเอกชนระดับสากลที่ไม่แสวงหากำไร เป็นสถาบันหลักทางการค้าและบริการ ที่ใช้ความรู้ ข้อมูล เครือข่ายและความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน หอการค้าจังหวัดสระบุรีเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสภาหอการค้าไทย ซึ่งมีพันธกิจในการช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดด้วยข้อมูลและเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งหวังให้เศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรีมีความเท่าเทียมและยั่งยืน

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-หอการค้าจังหวัดสระบุรี จัดการอบรม YEC หอการค้าสระบุรี GEN 4 ประจำปี 2561