หมอชวนวิ่งจังหวัดยะลาใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน 4 -7 พฤศจิกายน 2561

อ่าน 375,753 ครั้ง

วันที่ 7 พ.ค 61 โครงการ “หมอชวนวิ่ง” จัดขึ้นในโอกาสแพทยสภาครบรอบ 50 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึง ความส าคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกก าลังกายโดยการวิ่ง หรือเดินที่ถูกวิธี และ ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาพ ด้วยการ ออกก าลังกาย โดยมีแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขเป็นแกนน าในการวิ่งจากทั่วประเทศ 15 สาย และเชิญชวนประชาชนร่วมวิ่ง ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน ถึง 25 พฤศจิกายน 2561 ทีมนักวิ่งจาก ทุกสายทั่วประเทศ ถึงกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกันในวันที่ อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดยะลา มีการเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน2561 ออกสตาร์ทจากอุโมงค์เบตง มงคลฤทธิ์ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิด ถือคฑาออกร่วมวิ่งพร้อมกับ บุคลากรสาธารณสุข ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ประชาชนทั้งชาวไทย และชาวมาเลเซีย สิ้นสุดที่บ้านละหาด อ าเภอธารโต หลังจากนั้น วิ่งต่อไปยังอ าเภอบันนังสตา อ าเภอกรงปินัง จนถึง อ าเภอเมืองยะลา ในเย็นวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ตลอดระยะ เส้นทางมีบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับประชาชนในพื้นที่ออกมาร่วมวิ่งเป็นจ านวนมาก แม้ว่าบางช่วงจะมีฝนตก ก็ตาม ส าหรับวันนี้ (7 พฤศจิกายน 2561) จะเริ่มวิ่งจากสวนขวัญเมือง จังหวัดยะลา ผ่านศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม และต่อไปยัง ค่ายสิรินธร รวมระยะทาง 8.2 กิโลเมตร เพื่อส่งมอบคฑา ให้กับจังหวัดปัตตานีต่อไป การจัดกิจกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดยะลาในวันนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง เทศบาลยะลา ต ารวจภูธรเมืองยะลา อสม. กู้ชีพกู้ภัย ประชาชนทุกคน ตลอดจนภาคีเครือข่าย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หมอชวนวิ่งจังหวัดยะลาใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน 4 -7 พฤศจิกายน 2561