4 อำเภอ เครือข่ายเกษตรยิ้มแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ และ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มอาชีพ หลากหลายชนิดของคนแม่ฮ่องสอน หวังสร้างงานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประชาชนภาคการเกษตรและกลุ่มอาชีพ

อ่าน 683,443 ครั้ง

วันที่  28  พฤศจิกายน  2561 ณ บริเวณจุดชมวิวห้วยกุ้ง ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นาย ผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย ได้เดินทางเป็นประธานเปิดร้านศูนย์จำหน่ายพืชผลทางเกษตร ของเครือข่ายเกษตรยิ้มจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 อำเภอโซนใต้ ประกอบไปด้วย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย และ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอแม่ลาน้อย ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ เป้กล้า ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่สะเรียง ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพและเพิ่มปริมาณของทางการผลิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างและเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกษตรอินทรีย์ของ 4 อำเภอโซนใต้ เพื่อเพิ่มรายได้สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรฐานรากในพื้นที่ อันเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าให้กับชุมชน หมู่บ้าน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่สินค้าพืชผลทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปหลากหลายรายการของแต่ละอำเภอให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งบริเวณจุดชมวิวห้วยกุ้ง จะเป็นจุดกระจายสินค้าพืชผักผลไม้อินทรีย์ปลอดสารเคมีกว่า 85 ชนิดของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตผักปลอดสารพิษบนดอยสูงของ 4 อำเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงสินค้าแปรรูป ผ้าทอกะเหรี่ยง กาแฟสด อีกมากมายหลายรายการให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเลือกชม ด้านนางสาววารี วิเศษคำนึง ผู้ประสานเครือข่ายเกษตรยิ้ม เปิดเผยว่า เกษตรยิ้ม คือ เกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี ที่รวมตัวกันเป็นเครือข่าย 4 อำเภอ ตอนล่างของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย และ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวม จำนวน 10 ชุมชน 5 อำเภอ จำนวน 250 ครัวเรือน เพื่อยกระดับในการผลิต โดยไม่ใช้สารเคมี ผู้ผลิต ผู้บริโภค ยิ้มได้ บนหลักการที่ว่า อาหารสะอาด อากาศบริสุทธิ์ และเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในยุโรป และเอเชีย เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรพึ่งตนเองได้ จากหมู่บ้านแต่ละอำเภอ ขยายครอบคลุมทุกแห่ง นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชน หันมาปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมี เป็นพืชผักผลไม้อินทรีย์ไว้รับประทานเพื่อสุขภาพ ซึ่งปลอดภัยทั้งคนกินและคนปลูก

ภาพ/ข่าว ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : 4 อำเภอ เครือข่ายเกษตรยิ้มแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ และ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มอาชีพ หลากหลายชนิดของคนแม่ฮ่องสอน หวังสร้างงานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประชาชนภาคการเกษตรและกลุ่มอาชีพ