สระบุรี-อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม”ปั่นตามรอยเท้าพ่อ”เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2

อ่าน 486,916 ครั้ง

วันนี้(1/12/61) เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ วัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี นายสมภพ สมิตะศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ”ปั้นตามรอยเท้าพ่อ” ครั้งที่ 2 มีนายกกชัย ฉายรัศมีกุล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ชมรมนักปั้นจักรยานจังหวัดสระบุรี พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ร่วมการปั้นจักรยานในครั้งนี้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีที่เป็นอำเภอ 1ใน 5 อำเภอ ที่กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 โดยคัดเลิอกอำเภอที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว รัชกาลที่ 9 จังหวัดสระบุรีมีโครงการพัฒนาพิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา โดยมูลนิธิชัยพัฒนามาดำเนินการในปีพ.ศ.2532 เป็นที่ตั้งโครงการทฤษฎีใหม่เนื่องพระราชดำริเป็นแห่งแรกในประเทศไทยอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรียังมีสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบรมศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงเสด็จมาปฎิบัติพระราชกรณีย์กิจเป็นจำนวนหลายครั้ง เช่นการช่วยเหลือประชาชรในการทรงสร้างโตรงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อที่จะเป็นจัดหาน้ำใช้ให้ปรชาชนได้มีน้ำไว้ใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตรพระองค์ทรงเสด็จสวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง(พุแค)ทรงปลูกไม้ ต้นรัง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2511 ปัจจุบันต้นรังได้เติบโตสมบูรณ์ดีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทาน”ต้นไม้ของพ่อ”ไว้นเป็นศิริมงคลนะที่แห่งนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่พระอวค์ทรงพระราชดำริไว้ให้ชาวจังหวัดสระบุรีได้”ศาสตร์พระราชา”ได้นำมาปฏิบัติในการทำเกษตรพอเพียงและนำทฤษฎีใหม่มาพัฒนาประกอบอาชีพที่ยั่งยืนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ติดตามชมโครงการพระราชดำริและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและปลูกฝั่งให้ประชาชนรักการออกกำลังกายอีกด้วย เป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีของชุมชนที่ขบวนจักรยานผ่านอีกด้วย

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม”ปั่นตามรอยเท้าพ่อ”เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2