เทศบาลเมืองเบตง ประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

อ่าน 364,537 ครั้ง

วันนี้ (9 ม.ค.62) ที่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทางและการเก็บขน รวมถึงดำเนินการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ที่จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก 3ช หรือ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ นำสู่วินัยในการลดขยะต้นทาง และยังสร้างความตระหนัก รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนในการร่วมกันลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดกล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อสม. ร่วมกันเดินรณรงค์ เชิญชวนและให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องการทิ้งขยะ”แยกก่อนทิ้ง” การใช้ประโยชน์จากขยะ การลดใช้ถุงพลาสติก และรับบริจาคมือถือเก่า เพื่อจัดหาหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่งประเทศนายสุรชาติ ฟ้าอรุณ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า สำหรับการรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.-9 มี.ค. 2562 เพื่อให้เป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2559 ที่เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ที่มีกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน

ภาพ /ข่าว โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เทศบาลเมืองเบตง ประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ