สระบุรี-ผู้ว่าฯสระบุรี นำทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน สร้างสระบุรีเป็นเมืองสะอาด

อ่าน 684,562 ครั้ง

วันที่ (9 ม.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ.สระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการ พนักงานผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เดินหน้า kick off การเริ่มต้นปฏิบัติการตามแผน 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนในการร่วมกันลด และคัดแยกขยะสร้างสระบุรีเป็นเมืองสะอาด โดยมีนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนางพรศรี ตรงศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมในพิธีด้วยที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี นายวีรวิทย์ โพธิ์เขียว นายอำเภอหนองแซง พร้อมด้วยพ.อ.อ.กันตพัฒน์ เสตะพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง นำข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ ด้วยหลักการ “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่” เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชนและที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นายกกชัย ฉายรัศมีกุล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม “กิจกรรมรณรงค์ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง” เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ชุมชนมีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และการคัดแยกขยะ แยกตามประเภทอย่างถูกต้อง โดยมีนายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน และส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ณ วัดหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”เป็นการกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นแผนปฏิบัติการพร้อมกันทั่วประเทศ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันดำเนินการเพื่อรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ด้วยหลักการ “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่” เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน สำหรับจังหวัดสระบุรีได้ขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ที่ได้กำหนดให้การเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดลำดับต้นๆ ที่จะต้องดำเนินการกำจัดขยะตกค้างสะสมในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน และทางจังหวัดสระบุรี ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางในการคัดแยกขยะในครัวเรือน ขยะอันตราย ขยะเปียก และขยะรีไซร์เคิลของแต่ละบ้าน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ ร้อยละ 40 ของหมู่บ้านและชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเป็นต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะมีเป้าหมายที่สำคัญในการที่จะช่วยกันลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ตามหลัก 3 R ประชารัฐ คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)ซึ่งจังหวัดสระบุรีมีปริมาณขยะประมาณ 646.42 ตันต่อวัน มีการบริหารจัดการด้วยการนำกลับไปใช้ประโยชน์จำนวน ประมาณ181 ตัน ส่งโรงงานกำจัดประมาณ 240 ตันจาก 55 อปท.การ CLUSTER ขยะผสมผสาน RDF ประมาณ 157 ตัน โดยเทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลเมืองพระพุทธบาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นอกระบบ CLUSTER แบบเทกลองฝังกลบ จำนวนประมาณ 46 ตัน จำนวน 6 อปท.และครัวเรือนบริหารจัดการเองจำนวนประมาณ 15 อปท.ในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบไปด้วย การเดินรณรงค์การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การแสดงจากเด็กนักเรียนและชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน จากโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท และการออกบูทนิทรรศการให้ความรู้ รวมถึงนำเสนอนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการณรงค์การงดใช้โฟมหันมาใช้ถุงผ้า การตั้งจุดรับขยะจากบ้านเรือนของประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบรับรู้โดยทั่วกันและมีการการจัดทำถังขยะแยกประเภท พร้อมนำไปวางตั้งไว้ในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อยจุดละ 2 ถัง ประกอบด้วยถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไป และถังขยะสีเหลือง สำหรับขยะรีไซเคิล ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างเป็นระบบ

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี ขอบคุณ สนง.ปชส.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-ผู้ว่าฯสระบุรี นำทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน สร้างสระบุรีเป็นเมืองสะอาด