แม่ฮ่องสอน: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวดอยแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการ อนุรักษ์ สืบทอด ฟื้นฟูและเผยแพร่ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่าน 687,262 ครั้ง

ค่ำวันนี้( 7 กุมภาพันธ์) นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานกิจกรรมลานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวดอย แม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการอนุรักษ์ สืบทอด ฟื้นฟูและเผยแพร่ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ลานหน้า กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ออนุรักษ์และ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน เพื่อน่าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติและเพื่อเปิดเวที ส่งเสริมให้กลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและเครือข่ายของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ในงานมีกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ อาทิเช่น ภูมิปัญญา ด้านงานหัตถกรรม ด้านอาหาร ด้านศิลปะการแสดง กิจกรรมการเล่นดนตรีและแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ต่างๆ การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ จากชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การจัดนิทรรศการสมัชชาคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติฉบับที่๑(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพ/ข่าว รุจิรา ศรีมูล ทีมข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวดอยแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการ อนุรักษ์ สืบทอด ฟื้นฟูและเผยแพร่ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน