สระบุรี-อาชีวศึกษาสระบุรีจัดงาน”อาชีวะนิทรรศ 62 ” โชว์ของดีสิ่งประดิษฐ์ ผลงานนวัตกรรม สู่ไทยแลนด์ 4.0 สนองนโยบายรัฐ

อ่าน 538,775 ครั้ง

วันที่(13/02/62) เวลา 10.00 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการอาชีวะนิทรรศ 62 ภายใต้แนวคิด อาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อนาคต ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ที่บริเวณลานกิจกรรมและหอประชุมวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรีนายไสว สีบูจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ได้กล่าวว่าการจัดงานอาชีวะนิทรรศ 62 ภายใต้แนวคิด อาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อนาคต นี้ เพื่อเป็นเวทีที่ให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและประยุกต์ใช้วิชาการ บูรณาการร่วมกับด้านวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่นผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานนวัตกรรม โครงงานนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย และการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาที่นำมาแสดงศักยภาพด้านการศึกษาของสายอาชีวศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 การจะสร้างค่านิยมแบบ ฝีมือชน คนสร้างชาติ ให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงผลความคืบหน้าการจัดการศึกษาให้กับชุมชนและสังคมได้ทราบความคืบหน้าในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีด้วยนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ฝีมือของนักศึกษา การเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ผลงานการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือแพ็คเกจจิ้ง การสร้างหนังและละครสั้น การใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกสร้างสรรค์ผลงานในด้านต่าง การแนะแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีนี้ด้วย พร้อมรับสมัครจองสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ขณะนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีได้ผลิตนักเรียนนักศึกษาด้านวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. ในหลายสาขาวิชา อาทิ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารธุรกิจ ทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคี และระบบเทียบโอนประสบการณ์ ออกไปพัฒนาและรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติมาแล้วเป็นระยะเวลายาวนาน และนักศึกษายังส่งผลงานไปประกวดแข่งขันในระดับประเทศด้วยโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวชื่นชมผลงานของนักศึกษา พร้อมกล่าวว่าตลาดแรงงานในปัจจุบันนั้นยังต้องการงานด้านวิชาชีพอีกมาก โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมจะพุ่งเป้าเด็กอาชีวะมากกว่าผู้จบระดับปริญญาตรี การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ในการเปิดตลาดด้านแรงงานให้กับผู้สนใจที่จะเลือกการศึกษาในด้านสายอาชีพ ซึ่งก็หวังว่าสถาบันในสายอาชีพจะได้ร่วมกันผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในทุกสาขาอาชีพต่อไปตามนโยบายของรัฐบาลในนโยบายในการพัฒนาคน และพัฒนาแรงงาน เพื่อเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-อาชีวศึกษาสระบุรีจัดงาน”อาชีวะนิทรรศ 62 ” โชว์ของดีสิ่งประดิษฐ์ ผลงานนวัตกรรม สู่ไทยแลนด์ 4.0 สนองนโยบายรัฐ