อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะแม่บ้านฯ และข้าราชการ พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

อ่าน 547,276 ครั้ง

วันนี้(6 ..62) เวลา16.10 . นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) พร้อมด้วยดร.วันดีกุญชรยาคงจุลเจริญประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีบริเวณหน้าอาคาร4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถวายพระพรชัยมงคลใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าในโอกาสมหามงคลของแผ่นดินครั้งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมใจสมัครสมานกตัญญุตาและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยสำนึกในพระราชปณิธานพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญปฏิบัติด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งจิตอาสาอันเข้มแข็งสามัคคีทั่วทั้งแผ่นดินอันเป็นโครงการที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงมีพระบรมราโชบายให้ริเริ่มอันก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นความสงบร่มเย็นต่อประเทศชาติและนำมาซึ่งความสุขแก่ประชาชนโดยแท้

ภาพข่าว  วรวิทย์คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าวเซเว่นเดย์นิวส์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะแม่บ้านฯ และข้าราชการ พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”