เกษตรฯ บูรณาการร่วม 24 หน่วยงาน ปลูกป่า 799,910 ต้น สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินีเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก!!

อ่าน 684,787 ครั้ง

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานร่วมบูรณาการ24 หน่วยงานจัดทำโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงสืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและพระราชินีของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชดำริในการรักษาฟื้นฟูป่าไม้ป่าต้นน้ำรักษาทรัพยากรธรรมชาติสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตอยู่ของคนและสัตว์รวมถึงประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนวันที่17 พฤษภาคม2562 เวลา13.00 . นายมีศักดิ์  ภักดีคงรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงสืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ห้อง134-135 พร้อมเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากปี2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการคลังสำนักงานพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทั้งหมด11 หน่วยงาน3 สถาบันได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่30 พฤษภาคม2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรอันเป็นสมบัติของชาติเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประเทศชาติซึ่งมุ่งหวังให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีตลอดจนเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศ โดยในปี2561 ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดทำโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงสืบสานศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อวันที่28 กรกฎาคม2561 ซึ่งกิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการฝนหลวงในการเพิ่มต้นทุนความชื้นสัมพัทธ์ตามธรรมชาติ  ทำให้กลุ่มเมฆมีการก่อตัวและพัฒนาเป็นกลุ่มฝนตกลงสู่ในพื้นที่ลุ่มรับน้ำตามธรรมชาติและพื้นที่การเกษตร

สำหรับในปี2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานร่วมบูรณาการได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการคลังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงสืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเป็นการสืบสาน    ศาสตร์พระราชาและพระราชินีของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้  มากขึ้นในการเพิ่มโอกาสการเกิดฝนและการปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นโดยการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสร้างผืนป่าให้เกิดความชุ่มชื้นเป็นการเพิ่มป่าต้นน้ำพื้นที่ป่าชุมชนการปลูกป่าไม้ป่าเศรษฐกิจป่าชุมชนและไม้ยืนต้นบริเวณหัวไร่ปลายนาเพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในการดำรงชีวิตเป็นแหล่งอาหารและการใช้ประโยชน์สำหรับชุมชนต่อไป ด้านนายสุรสีห์กิตติมณฑลอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการดำเนินงานโครงการปลูกป่าฯในปี2562 แบ่งออกเป็น3 กิจกรรมหลักได้แก่

1.กิจกรรมพิธีเปิดโครงการฯในวันพฤหัสบดีที่23 พฤษภาคม2562 ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกป่าและไม้ยืนต้นพร้อมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา.แก่งดินสอ.นาดี.ปราจีนบุรีโดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมปลูกต้นไม้พร้อมทั้งร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

2.กิจกรรมการปลูกป่าและไม้ยืนต้นเป็นกิจกรรมการดำเนินการปลูกป่าป่าไม้ป่าเศรษฐกิจป่าชุมชนและการปลูกไม้โตเร็วตามหัวไร่ปลายนาร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนส่วนราชการประชาชนทั่วไปโดยเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมและได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ต่างๆจากหน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการฯอาทิมะค่ายางนาประดู่สักหวายขนุนมะม่วงมะขามป้อมมะค่าโมงเป็นต้นโดยในปี2562 ตั้งเป้าหมายจำนวนต้นไม้ที่จะปลูกจำนวน799,910 ต้นจากความร่วมมือกับหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งหมด24 หน่วยงานสำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคมกันยายน2562 ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง5 ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือบริเวณ.ฮอด.อมก๋อย.เชียงใหม่ภาคกลางบริเวณ.หนองบัว.ตาคลี.นครสวรรค์.ปากท่อ.ราชบุรี.มวกเหล็ก.สระบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณ.สังขะ.สุรินทร์.เลิงนกทา.ยโสธร.ห้วยผึ้ง.กาฬสินธุ์.พิมาย.นครราชสีมาภาคตะวันออกบริเวณ.บ่อทอง.ชลบุรีและภาคใต้บริเวณ.แก่งกระจาน.เพชรบุรีและ.หัวหิน.ประจวบคีรีขันธ์

3.กิจกรรมการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเป็นกิจกรรมโดยความร่วมมือทั้งภาครัฐเอกชนรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการควบคู่ไปกับการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันโดยเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการกำหนดการเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อโปรยทางอากาศแบ่งการดำเนินการเป็น3 ระยะคือ 1) การจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชและเตรียมอุปกรณ์

2) การปฏิบัติการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ5 ภูมิภาคภายหลังเสร็จสิ้นจากการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันโดยในปี2562 จะใช้เมล็ดพันธุ์11 ชนิดจำนวน1,080 กิโลกรัมประกอบด้วยสัก(600 กก.)  สมอไทย(80 กก.) สาธร(2 กก.) ไผ่ป่า(2 กก.) ประดู่ป่า(150 กก.) สมอพิเภก(150 กก.) สีเสียดแก่น(5 กก.) มะขามป้อม(1 กก.) มะค่าแต้(5 กก.) มะค่าโมง(80 กก.) ไม้แดง(5 กก.) พื้นที่ดำเนินการบริเวณอุทยานแห่งชาติศรีลานนา.เชียงใหม่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู.กาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่.นครราชสีมาอุทยานแห่งชาติตาพระยา.สระแก้วและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน.เพชรบุรีและ

3) การติดตามและประเมินผลและติดตามโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชโดยรวบรวมข้อมูลชนิดจำนวนพื้นที่บริเวณโปรยเมล็ดพันธุ์พืชช่วงเวลาการเจริญเติบโตเมล็ดพันธุ์พืชแนวระยะเส้นทางการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชมาทำการประเมินผลรวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติการด้วย อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นฯคาดว่าจะสามารถช่วยสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นพื้นที่ป่าต้นน้ำแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ผืนป่าทั่วประเทศอย่างยั่งยืนช่วยสร้างความสมบูรณ์ในพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของทุกภาคส่วนตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน

ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีเปิดโครงการฯในวันพฤหัสบดีที่23 พฤษภาคม2562 อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา.แก่งดินสอ      .นาดี.ปราจีนบุรีและร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นฯกับหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศตามแนวทางศาสตร์ของพระราชาและพระราชินีสืบต่อไป!!

Cr:กรมฝนหลวงและการบินเกษตร!!

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เกษตรฯ บูรณาการร่วม 24 หน่วยงาน ปลูกป่า 799,910 ต้น สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินีเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก!!